پروژه ها و نمونه کارها

فیلتر بر اساس دسته بندی پروژه ها

filter-project

فیلتر بر اساس متراژ پروژه ها

filter-number - slider
700 متر مکعب10000 متر مکعب
سوله صنعتی

کارفرما : شخصی

محل احداث پروژه : اصفهان

متراژ : 2880 متر مکعب

طراحی سازه

مجتمع مسکونی

کارفرما : شخصی

محل احداث پروژه : اصفهان

متراژ : 700 متر مکعب

طراحی سازه

مجتمع مسکونی

کارفرما : شخصی

محل احداث پروژه : اصفهان

متراژ : 1500 متر مکعب

طراحی سازه

مجتمع مسکونی

کارفرما : شخصی

محل احداث پروژه : اصفهان

متراژ : 800 متر مکعب

طراحی سازه

مجتمع مسکونی

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

محل احداث پروژه : شهرضا

متراژ : 10000 متر مکعب

طراحی سازه

طراحی هندسی شهرک گردشگری پردیسان یزد

محل احداث پروژه : یزد